Adviesbureau voor grondmechanica en funderingstechnieken
Neem direct contact op: info@geofunda.nl - tel. +31 6 286 382 63
Geofunda is een onafhankelijk adviesbureau dat een breed scala aan grondmechanische en funderingstechnische adviezen verzorgt.
Voor wie?
- Architecten
- Bouw- en tekenbureaus
- Constructeurs / studiebureaus
- (Funderings)aannemers
- Projectontwikkelaars
- Particulieren
- Paalleveranciers
Waarvoor?
- Nieuwbouw
- Uitbouw en renovatie
- Bouwputten
- Grondkeringen
- Grondwateronttrekking / bemaling
- Funderingsherstel
- Schadegevallen
Door Geofunda kan voor elk geotechnisch vraagstuk het juiste grondonderzoek worden geadviseerd. Dit onderzoek kan vervolgens bij meerdere partijen worden aangevraagd. De uiteindelijke keuze wordt in overleg met de klant gemaakt waarbij een goede verhouding wordt gezocht tussen prijs en kwaliteit.
Second opinion
Zijn er twijfels omtrent het door derden opgestelde advies, dan geven wij van Geofunda graag onze mening.
Paalwapening
"Paalwapening te berekenen door paalleverancier".
Deze kreet staat op nagenoeg elk funderingsplan.
De benodigde paalwapening kan door Geofunda worden berekend.
Wie toetst eigenlijk het funderingsplan op bv juistheid en uitvoerbaarheid
Is de funderingswijze wel correct? Kunnen de palen niet korter of moeten ze juist langer?
Geofunda kan middels een quickscan het funderingsplan toetsen.
Advisering
Door Geofunda worden geotechnische en funderingstechnische adviezen en rapporten opgesteld. Deze adviezen en rapporten zijn gebaseerd op kennis en ca. 15 jaar ervaring, opgedaan bij diverse geotechnische bureaus en funderingsaannemers. Naast adviezen voor funderingswijze (fundering op staal of een fundering op palen), bouwputten, bemaling, grond- en waterkering kunnen ook trillingsprognoses, zettings- en stabiliteitsberekeningen worden uitgevoerd. Uiteraard worden de adviezen onderbouwd met grondmechanische berekeningen.


Alle adviezen worden opgesteld volgens eurocode 7 en/of vigerende normen/richtlijn en engineering judgement.
Rekennota
Steeds vaker wordt de verantwoording van het grondmechanisch draagvermogen van de funderingspalen bij de paalleverancier weggelegd. Dit draagvermogen kan door Geofunda worden berekend.
Geofunda kan uiteraard ook rekennota's toetsen.
Tarief en voorwaarden
Adviezen kunnen worden opgesteld voor een vast bedrag of op basis van regie. Vraag gerust vrijblijvend een offerte aan. Op alle werkzaamheden van Geofunda is De Nieuwe Regeling 2011 eerste herziening, juli 2013 van toepassing.